Privacybeleid – Gebruiksvoorwaarden website – Cookieverklaring

Privacybeleid

Innotek vzw hecht veel belang aan de bescherming van uw persoonsgegevens. Persoonsgegevens zijn gegevens die jou identificeren of die een band leggen met jou als natuurlijke persoon. Wij zijn verantwoordelijk voor de verwerking van de persoonsgegevens die door ons worden opgevraagd en gebruikt. Innotek kan persoonsgegevens van jou verwerken doordat je gebruik maakt van onze diensten en/of omdat je deze gegevens zelf aan ons verstrekt

Innotek beheert de websites www.innotek.be en www.technologiehuizen.be en is bijgevolg verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens die via deze websites verzameld worden. De meeste informatie op deze websites is beschikbaar zonder dat persoonsgegevens moeten worden verstrekt.

In de gevallen waar Innotek je evenwel persoonlijke informatie vraagt, worden die gegevens behandeld in overeenstemming met de privacywetgeving ter zake.

In het bijzonder verzamelen wij administratieve gegevens en contactgegevens. Hiermee kunnen wij jou identificeren of contact met jou opnemen, of kunnen wij zaken met jou doen als een klant, leverancier of een zakelijke partner. Deze persoonsgegevens kunnen contactgegevens zijn zoals jouw voornaam, achternaam, bedrijfsnaam, adres, functie, e-mailadres, telefoonnummer, IP-adres en je bericht. Voor het inschrijven op onze nieuwsbrief, verzamelen we alleen je e-mailadres.

Wij gebruiken de verzamelde gegevens alleen voor de doeleinden waarvoor we de gegevens hebben verkregen:

 • Indien je hier expliciet de toestemming voor gaf;
 • Om te voldoen aan een informatievraag van jou (inclusief voor het maken van een afspraak);
 • Om een door jou gewenste dienstverlening te realiseren (inclusief het ontvangen van onze nieuwsberichten);
 • Om je op de hoogte te houden van onze diensten, evenementen en relevante nieuwsberichten;
 • Om je een enquête te sturen i.v.m. een activiteit of traject waaraan je hebt deelgenomen.

 

Innotek geeft je daarbij de volgende garanties:

 • De verwerking van je persoonsgegevens blijft beperkt tot de beoogde en voornoemde doelstellingen;
 • We nemen de nodige passende technische en organisatorische maatregelen om je gegevens te beschermen tegen verlies of misbruik;
 • We bewaren je persoonsgegevens niet langer dan nodig voor de bovenvermelde doelstellingen, of tot zolang specifieke regelgeving dat vereist;
 • Gegevens van minderjarige personen en gevoelige persoonlijke gegevens worden altijd confidentieel behandeld en nooit openbaar gemaakt;
 • We geven je contactgegevens nooit door aan derden voor commerciële doeleinden;
 • Het is mogelijk dat we voor bepaalde specifieke diensten een beroep doen op derden (bijvoorbeeld IT of cloud provider), die je gegevens verwerken. We bezorgen je gegevens aan die verwerkers, indien het noodzakelijk is voor de uitvoering van de hierboven beschreven doeleinden. We geven echter nooit persoonsgegevens door aan andere partijen waarmee we geen verwerkersovereenkomst hebben afgesloten, tenzij dit wettelijk verplicht en toegestaan is.

We geven je gegevens in principe niet door aan landen buiten de Europese Economische Ruimte (Europese Unie + IJsland, Noorwegen en Liechtenstein) of internationale organisaties. Indien we dit uitzonderlijk toch zouden doen, zullen we alle mogelijke maatregelen nemen om ervoor te zorgen dat je gegevens worden beschermd zoals bepaald in de Europese, federale en Vlaamse regelgeving.

Je hebt steeds het recht om ons te verzoeken tot inzage, beperking, verbetering of verwijdering van je persoonsgegevens. Je hebt het recht om bezwaar te uiten tegen de verwerking van de persoonsgegevens, een klacht in te dienen bij de bevoegde toezichthoudende autoriteit of ons te verzoeken deze gegevens over te dragen. De mogelijkheden tot uitoefening van deze rechten gelden in overeenstemming met de bepalingen van de algemene verordening gegevensbescherming (AVG). Je hebt tevens de mogelijkheid om op elk moment uit te schrijven op onze nieuwsbrief. Om je rechten uit te oefenen, kan je contact met ons opnemen:
Innotek vzw
Cipalstraat 3
2440 Geel
Tel: +32 (0)14 570 570
innotek@innotek.be
 

Gebruiksvoorwaarden website

Het gebruik van de websites www.innotek.be en www.technologiehuizen.be is onderworpen aan de hierna opgenomen gebruiksvoorwaarden. Je wordt geacht hiervan kennis te nemen en de gebruiksvoorwaarden zonder enig voorbehoud te aanvaarden.

Gebruik van de portaalsite

Innotek besteedt veel aandacht en zorg aan de websites www.innotek.be en www.technologiehuizen.be en streeft ernaar dat alle informatie zo volledig, juist, begrijpelijk, nauwkeurig en actueel mogelijk is. Ondanks alle voortdurend geleverde inspanningen kan Innotek niet garanderen dat de ter beschikking gestelde informatie volledig, juist, nauwkeurig of bijgewerkt is. Als de op de site verstrekte informatie tekortkomingen vertoont, zal Innotek de grootst mogelijke inspanning leveren om dat zo snel mogelijk te corrigeren.

Als je onjuistheden vaststelt, kan je contact opnemen met de beheerder van de site. Klik voor verdere contactinformatie op "contacteer ons of contact" in de navigatiebalk.

Hyperlinks en verwijzingen

Op www.innotek.be en www.technologiehuizen.be word je met (hyper)links doorverwezen naar andere websites van overheden, instanties of organisaties, en word je verwezen naar informatiebronnen die door derden worden beheerd. Innotek beschikt dan over geen enkele technische of inhoudelijke controlemogelijkheid of zeggenschap en kan daarom geen enkele garantie bieden over de volledigheid of juistheid van de inhoud, noch over de beschikbaarheid van deze websites en informatiebronnen. De hyperlinks naar andere sites die deze site bevat, houden geen enkele bekrachtiging in van de externe site of van de inhoud ervan. De links worden je aangeboden ter informatie en voor je gebruiksgemak. Innotek aanvaardt derhalve geen aansprakelijkheid voor rechtstreekse of onrechtstreekse schade die voortvloeit uit het raadplegen of het gebruik van dergelijke externe websites en hun inhoud.

Intellectuele eigendomsrechten

Je hebt het recht om de informatie op deze website te consulteren, voor persoonlijk gebruik te downloaden en te reproduceren, mits je de bron vermeldt, overeenkomstig de bepalingen van de wet van 30 juni 1994 betreffende het auteursrecht en de naburige rechten.

Deze toestemming geldt echter niet voor de teksten waarbij er expliciet beperkingen van het gebruik worden vermeld. Voor de reproductie of het gebruik van multimedia-informatie (geluid, beeld, software, e.d.) is altijd voorafgaande toestemming vereist. Over de reproductie van de informatie kan je contact opnemen met de beheerder van de site. Klik voor verdere informatie op "contacteer ons of contact" in de navigatiebalk.

Innotek behoudt alle intellectuele eigendomsrechten op de website zelf en op de ter beschikking gestelde informatie.

 

Cookies

De website maakt gebruik van zogenaamde "cookies". Dit zijn kleine informatiebestanden die automatisch bewaard worden op de harde schijf van je computer. De informatie wordt bij elk bezoek teruggestuurd naar de beheerder van de website en laat toe de toegang tot de site te vergemakkelijken en sneller en efficiënter te laten verlopen. De meeste internetbrowsers geven je de mogelijkheid cookies van je harde schijf te verwijderen of cookies af te wijzen vooraleer deze geïnstalleerd worden. Voor meer informatie hieromtrent, vragen wij je de instructies van je internetbrowser te consulteren.

 

Algemene informatie

We hebben het recht om dit Privacybeleid, de gebruiksvoorwaarden van de websites en cookieverklaring te wijzigen en aan te passen. Wijzigingen en aanpassingen melden we altijd via de website.